Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Administratiekantoor Altenburg.

Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?”

In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna te noemen “gegevens”) door Administratiekantoor Altenburg.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden: om met onze klanten te communiceren en voor het aangaan en uitvoeren van een met hen gesloten overeenkomst.

We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers).

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden.
 • Voor het aanspreken met de juiste titel.
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten.
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van de (financiële) administratie.
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

 • Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.
 • Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.
 • We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

We delen de gegevens dan met de volgende soorten partijen:

 • Accountant. Gegevens met betrekking tot de loonadministratie en specifieke accountantsverklaringen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens: Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer).
Bewaartermijn: Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Soort gegevens: Factuurgegevens, transactiegegevens  en  overige financiële gegevens.
Bewaartermijn: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Soort gegevens: Gegevens in de (leden)administratie.
Bewaartermijn: Zolang u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Soort gegevens: Correspondentie.
Bewaartermijn: Zolang u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Soort gegevens: IP adres.
Bewaartermijn: Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Soort gegevens: Cookie ID´s.
Bewaartermijn: Kijk in onze cookieverklaring.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten “beperken”;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Administratiekantoor Altenburg
Goudenregenstraat 66
8922 CS  Leeuwarden
058-7850805
info@altenburgadministraties.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 5 november 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.