Disclaimer

Hoewel de informatie op de website www.altenburgadministraties.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en Administratiekantoor Altenburg streeft naar hoge mate van volledigheid, kan Administratiekantoor Altenburg geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers aan www.altenburgadministraties.nl kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties of informatie op deze website. Administratiekantoor Altenburg aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Altenburg te Leeuwarden.

© 2015 Administratiekantoor Altenburg te Leeuwarden